ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอเวียงแหง

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแสนไห อำเภอเวียงแหง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านในอำเภอเวียงแหงที่ทำสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุแสนไห ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธ สิ่งศักด์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอเวียงแหง เชื่อว่าการสรงน้ำพระธาตุแสนไหนั้นจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งกายและใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

พระธาตุแสนไห เป็นสถานที่ยึดเหนื่อยจิตใจของคนในอำเภอเวียงแหง เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอำเภอเวียงแหงมักนิยมไปไหว้สักการะขอพระ

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแสนไหนั้น จะจัดขึ้นในวันขึ้นประมาณ 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี โดยจะมีชาวบ้านในอำเภอเวียงแหงมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก พิธีสรงน้ำพระธาตุจะจัดขึ้นที่บริเวณฐานพระธาตุ โดยจะมีการจัดขบวนแห่น้ำสรงจากสถานที่ต่างๆ มายังพระธาตุ จากนั้นจะเดินรอบพระบรมธาตุแสนไห 3 รอบ น้ำสรงที่นำมาใช้มักเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำหรือลำธาร พุทธศาสนิกชนจะเข้าแถวรอสรงน้ำพระธาตุทีละคน โดยนำขันน้ำใส่น้ำสรงที่มีดอกไม้และธูปเทียนลอยอยู่ไปถวายพระสงฆ์ทำพิธีเจิมน้ำ จากนั้นจึงนำน้ำสรงไปรดบริเวณฐานพระธาตุ