จุดเริ่มต้นของเกษตรและป่าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ โดยคุณ นุจิรัตน์ ปิวคำ ผู้ประสานงาน ในนามขององค์กรเอกชนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ แล้วมีโอกาศในการขับเคลื่อนเรื่องที่ดิน ป่าไม้ ในอำเภอเวียงแหง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ ที่ชาวบ้านทำการเกษตรและมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการเชื่อมขยายเครือข่ายจาก เครือข่ายลุ่มน้ำแตงตอนบนไปยังกลุ่มการท่องเที่ยวต่อไป..

สมาชิกกลุ่มเครือข่าย

Card image cap
ไร่ประสิทธ์สุข
บ้านมหาธาตุ ม.4 ต.แสนไห

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเริ่มขยายพื้นที่ในที่ดินของตนเอง จัดวางระบบการบริหารจัดการโซนพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียงไร่ประสิทธิ์สุข” พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เยาวชนและผู้สนใจ...

Card image cap
อิสรภาพฟาร์ม
บ้านกองลม ม.2 ต.เมืองแหง

แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม วันนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน และต้นทุนการผลิตที่สูงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรและป่าสู่การท่องเที่ยวชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะเริ่...

Card image cap
อะ-กิ-ปุ
บ้านเลาวู ม.11 ต.เมืองแหง

วิถีชีวิตชุมชนที่ทำให้เกิดการร่วมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน ร้านกาแฟเล็กๆ ริมทาง ที่เป็นจุดที่คนเดินทางผ่านเส้นทางเวียงแหงต้องแวะจิบกาแฟ อีกทั้งยังมีการป...

Card image cap
คนรักไผ่
บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เมืองแหง

แนวคิด หลักการ และเหตุผล การทำการเกษตรในปัจจุบันนั้น มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจึงจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื...

Card image cap
ห้วยเมี่ยงโมเดล
บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง

การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสำหรับเกษตรกรในปัจจุบัน โดยใช้หลักความสมดุลทางธรรมชาติ และภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพ...

Card image cap
ไร่พันแสง
ห้วยดินดำ ม.4 ต.เปียงหลวง

ครอบครัวพ่อแสน แม่ต่อม พรมลา และครอบครัวสีสด หนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ห้วยดินดำที่ริเริ่มเรียนรู้การจัดการป่าสู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรตัวเองให้เป็นเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก ซึ่งแต...

Card image cap
ไฮ่ฮา
ห้วยดินดำ ม.4 ต.เปียงหลวง

ฟังชื่อดูแล้วหลายคนอาจจะคิดว่า เป็นชื่อที่ไม่น่าฟังในภาษาท้องถิ่น “ไฮ่” แปลว่า ไร่ “ฮา” แปลว่า เรา รวมกันแปลว่า “ไร่เรา” เราอันหมายถึงครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่กับสวน ไร่ ในห้วยดินดำ มี...

Card image cap
บ้านสวนปันสุข
ห้วยดินดำ ม.4 ต.เปียงหลวง

บ้านสวนหลังเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา ไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแสงสว่างพอใช้ในครัวเรือน ที่นี่เต็มไปด้วยพืชผัก ไม้ผลนานาชนิดตั้งแต่พืชผักชั้นล่างไปจนถึงไม...

Card image cap
เพชรแพรวฟาร์ม
บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง

เริ่มหันมาดูพื้นที่ตนเองในพื้นที่ 6 ไร่ปรับเปลี่ยนจากแปลงเดิมที่ปลูกกระเทียมโล่งเตียนมาเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เพราะผมคิดว่า คนอื่นเขาอยากรวย แต่เราแค่พออยู่พอกิน ไม่สร้างหนี้เพิ่ม