สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

โครงการหลวงฯแปกแซม

โครงการหลวงฯแปกแซม

โครงการหลวงฯแปกแซม

บ้านแปกแซม ม.6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป : โครงการหลวงดอยแปกแซม หรือ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่มาทำงานในสถานี ฯ

ประวัติความเป็นมาของสถานีสาธิตฯบ้านแปกแซม

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ เยี่ยมทรงราษฎรบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรสวนมันอะลู ซึ่งอยู่ห่างากบ้านแปกแซมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ทรงพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาวและห้วยนาอ่อน ซึ่งไหลลงสู่น้ำแม่แตง พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่มันอะลู ไร่เผือกและสวนลิ้นจี่ มีแนวโน้มจะถูกแผ้วถางมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเพิ่มของจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้แก่บ้านแปกแซม บ้านหินแตว บ้านหลักแต่ง และบ้านเปียงหลวง นอกจากนี้หมู่บ้านดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ชายแดน ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาของยาเสพติดและผลกระทบจากการจัดระเบียบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายถอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งน้ำลำธารแก่ราษฎรได้ใช้อุปโภค/บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรต่อไป โดยสรุปประเด็นสำคัญของพระราชเสาวนีย์ คือ

1. ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่มาทำงานในสถานี ฯ เมื่อมีความรู้แล้วขยายผลเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านโดยเน้นให้ราษฎรนำไปปฎิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเอง

2. ให้พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค/บริโภค และการเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่สถานี ฯ ลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูงลาดชัน มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาว และห้วยนาอ่อน

ลักษณะภูมิอากาศ

ในห้วงฤดูหนาว เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม อากาศจะหนาวจัด ส่วนฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อากาศจะร้อนจัด และฤดูฝน ฝนตกชุกและจะตกหนัก

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อสถานีสาธิตฯบ้านแปกแซม

สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ตั้งอยู่พิกัด MB 6582 หมู่ที่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 700 เมตร เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ภายหลังได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยขอบเขตพื้นที่สถานี ฯ ได้กันออกจากเขตอุทยานเรียบร้อยแล้ว

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์(พม่า)

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหลังแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ที่มา : paeksam.com

จุดที่น่าสนใจ :

สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม

มีพืชพันธ์ไม้หลากหลายชนิด

จุดถ่ายรูปหลากหลาย

ที่พัก, ลานกางเต้นท์

จุดชมวิวแปกแซม

บรรยากาศดี

กิจกรรมแนะนำ :

สามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตื่นเช้าๆ ไปชมพระอาทิตย์ขึ้น

ชมกิจกรรมชนเผ่าลีซู

กางเต้นท์นอนดูดาว

ถ่ายรูปสวยๆตามจุดต่างๆ พร้อมเช็คอินได้เลย

การเดินทาง : ตามทางหลวง หมายเลข 107 จาก จ.เชียงใหม่ ถึงทางแยกเมืองงาย ระยะทาง 80 ก.ม. และตามทางหลวงหมายเลข 1322 จากทางแยกเมืองงาย ถึงบ้านเปียงหลวง ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. จากบ้านเปียงหลวงถึงสถานีสาธิตฯ บ้านแปกแซม ระยะทางประมาณ 11 ก.ม. รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 171 ก.ม. รถยนต์ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที เฮลิบคอปเตอร์ ประมาณ 45 นาที โดยการเดินทางอาจจะใช้บริการจากรถขนส่งบริษัทดาวทอง โดยขึ้นจากขนส่งช้างเผือก - ขนส่งเปียงหลวง หลังจากนั้นใช้บริการจากวินมอเตอร์ไซต์มายังสถานีสาธิตฯ บ้านแปกแซม