โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วย

ที่ตั้งโครงการ
อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบตามหุบเขา สองฝั่งของลำน้ำ จุดสูงสุดอยู่ที่ดอยหลวง มีความสูง 1,944 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดต่ำสุดอยู่ที่บ้านห้วยหก มีความสูง 720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ประมาณ 17.6 %

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของโครงการมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 9.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 24.50 องศาเซลเซียส สถิติปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรในเขตอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สถานี 07702 ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - ปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,070.90 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 107.70 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ย 153.93 มิลลิเมตร

การเดินทาง
สามารถใช้เส้นทางรถยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์ ระยะทางโดยประมาณ จากจังหวัดเชียงใหม่ - หมู่บ้านกองลม อ.เวียงแหง ประมาณ 152 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางและ
จากหมู่บ้านกองลม ถึง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำอีกประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นถนนในภูมิประเทศ ในฤดูแล้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในฤดูฝน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเฮลิคอปเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

สถานที่พัก
สามารถนำเต็นท์ไปกางที่ลานกางเต็นท์ภายในโครงการได้ และมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวสามารถไปติดต่อเช่าห้องพักได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในโครงการมีวิทยากรให้ข้อมูล มีห้องน้ำ มีลานให้กางเต็นท์ และบ้านพัก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์. 053-216203 , 087-979-0595

ที่มา : http://www.chiangmaipao.go.th/

รูปภาพ

กดแชร์บทความนี้

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน

ที่นี่เวียงแหงกันด้วยนะครับ_/\_