ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

ประเภท : เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและการท่องเที่ยวชุมชน

สถานที่ : หมู่ที่ 1 บ้านแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

เจ้าของ : คุณกมล ปู่หลู่

เบอร์โทรติดต่อ : 095-6415288

ที่มา แนวคิด หลักการ และเหตุผล การทำการเกษตรในปัจจุบันนั้น มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจึงจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสำหรับเกษตรกรในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเพื่อการบริโภคในครอบครัวเป็นอันดับแรก ได้แก่ ข้าว พืชอาหาร แหล่งน้ำและการทำปศุสัตว์ ที่อยู่อาศัยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มรายได้ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติและราคา การปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความถนัดของเกษตรกร โดยใช้หลักความสมดุลทางธรรมชาติ และภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม) เวียงแหง
คุณกมลกำลังอธิบายเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ

วัตถุประสงค์ของห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์

- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร

- เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ดำเนินการให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับเกษตร การปลูกพืชผักต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย

 ห้วยเมี่ยงโมเดล ( ปู่หลู่ฟาร์ม )
 ห้วยเมี่ยงโมเดล ( ปู่หลู่ฟาร์ม )

สิ่งที่น่าสนใจของห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

- เป็นการทำเกษตรในรูปแบบอินทรีย์เชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติ

- มีกิจกรรมด้านการเกษตรไว้สำหรับผู้มาเยือน

- มีอาหารท้องถิ่นที่มีอยู่ในสวนเป็นเมนูสำหรับแขกผู้มาเยือนได้ทานกัน

- พื้นที่โดยรอบมีการทำนาเป็นลักษณะนาขั้นบันได (ช่วงปลูกข้าวจะสวยมาก)

- ช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวเย็นมาก มีหมอกหนาในช่วงเช้า เหมาะสำหรับท่านใดที่ชอบความสงบ

- มีลานกางเต้นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

คำแนะนาการเดินทางมายังห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)
- จุดเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลเวียงแหงไปตามถนนสายเวียงแหง - เปียงหลวง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปยัง บ.แม่หาด ถึง ป้ายบอกทาง บ.แม่หาด ระยะทาง 4.82 กม. (ถนนลาดยาง) จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง - ห้วยเมี่ยงโมเดล ระยะทาง 4 กม. (ถนนคอนกรีตสลับกับถนนหน้าดิน)
- เปิด Google Map ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

**หน้าแล้งยานพาหนะใช้ได้ทุกประเภท ส่วนหน้าฝนแนะนำให้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (โฟวิล) หมายเหตุ ตามเส้นทางจะมีป้ายบอกทางทั้งหมด 4 จุด มีพระธาตุป่าซางเป็นจุดเด่นในการตรวจเช็คเส้นทาง**

รูปภาพ

กดแชร์บทความนี้

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน

ที่นี่เวียงแหงกันด้วยนะครับ_/\_