สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

บ้านหลักแต่ง ต.เปียงหลวง เป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สุดเขดชายแดน ไทย-พม่า มีวัดฟ้าเวียงอินทร์ วิหารทรงไทยใหญ่ ตั้งเด่นสง่างามอยู่ทางทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศไทยและประเ...

อ่านต่อ

ม่อนตาแอะ บ้านนามน

ม่อนต่าแอะ หรือที่คนในหมู่บ้านจะเรียกว่า จูวาปู หรือ ดอยจูวา ณ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงหน้าหนาว อีกแห่งหนึ่งของอำเภอเวียงแหง อยู่ท่ามกลางธร...

อ่านต่อ

ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)

ห้วยเมี่ยงโมเดล (ปู่หลู่ฟาร์ม)ประเภท : เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและการท่องเที่ยวชุมชนสถานที่ : หมู่ที่ 1 บ้านแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่เจ้าของ : คุณกมล ปู่หลู่เบอร์โทรติดต่อ : 095-641...

อ่านต่อ

จุดชมวิว ซี หลง ซัง

จุดชมวิว ซี หลง ซังจุดชมวิว ซี หลง ซัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า หุบเขามังกรตะวันตก ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง เมื่อมองจา...

อ่านต่อ

น้ำตกห้วยละ

น้ำตกห้วยละ ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ทามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ต...

อ่านต่อ

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ ณ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า เจดีย์ชนะมาร สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร...

อ่านต่อ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียง...

อ่านต่อ

ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ้านปางควาย หมู่ที่ 9 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน้ำทั...

อ่านต่อ

วัดพระธาตุนายาง

พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางคำอ๋วย ปัจจุบันคนนิยมเรียกว่าพระธาตุนายาง หรือ พระธาตุดอยนายาง แต่ไม่มีใครรู้ประวัติอันแน่ชัดว่าสร้างในพุทธศักราชใดมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า.. ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เ...

อ่านต่อ

อำเภอเวียงแหง แหล่งท่องเที่ยว แห่งขุนเขา..

อำเภอเวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว ...

อ่านต่อ

น้ำตกแม่หาด..

น้ำตกแม่หาด.. ณ บ้านแม่หาด หมู่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้...

อ่านต่อ

โครงการหลวงดอยแปกแซม

โครงการหลวงดอยแปกแซม หรือ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่...

อ่านต่อ