โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรีสู่ความเสรี ในบทบาทนักพัฒนาชุมชน วันที่ 22-23 กันยายน 2564

โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรีสู่ความเสรี ในบทบาทนักพัฒนาชุมชน วันที่ 22-23 กันยายน 2564

พิธีเปิดงาน โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรี สู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน

วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ.2564

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

*****************************

อำเภอเวียงแหง

“โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรีสู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน” โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีนางสุรางค์ แก้วฝั้น ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงแหง ในนามของผู้จัดงาน และผู้แทนของสตรีอำเภอเวียงแหง มีสตรีจาก 23 หมู่บ้าน จำนวน 109 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้มีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหงให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน “โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรีสู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน” ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงแหง ประจำปี 2564

อำเภอเวียงแหง งานสตรี2564

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงแหง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรี สู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน” อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นการดำเนินการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน

อำเภอเวียงแหง งานสตรี 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีอำเภอเวียงแหง

อำเภอเวียงแหง งานสตรี2564

กิจกรรม “โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรี สู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน” อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2564 ประกอบด้วย
1. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้สตรี ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
2. การให้คำแนะนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าถึงงบประมาณในการพัฒนาสตรี
3. การประกวด “ส้มตำลีลา พลังสตรีเวียงแหง”
4. การออกร้าน นิทรรศการของกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อำเภอเวียงแหง งานสตรีอำเภอ 2564
ลีลาการตำส้มตำจากกลุ่มสตรีสันดวงดี

อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่
ส้มตำรสแซ่บจากกลุ่มสตรีเปียงหลวง

อำเภอเวียงแหง งานสตรี ส้มตำลีลา
ส้มตำลีลาจากกลุ่มสตรีเปียงหลวง

ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการของกลุ่มอาชีพสตรี OTOP ของดีอำเภอเวียงแหง ซึ่งได้มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ต่างๆ มาแสดง

อำเภอเวียงแหง สินค้า otop
นิทรรศการของกลุ่มอาชีพสตรี OTOP อำเภอเวียงแหง

อำเภอเวียงแหง น้ำพริกขั้วทราย
น้ำพริกคั่วทราย จากบ้านเวียงแหง

อำเภอเวียงแหง สินค้า otop

อำเภอเวียงแหง งานสตรี สินค้า OTOP ของดีอำเภอเวียงแหง
เสื้อผ้าไตยจากร้านโคไตยเมืองหลอย

กิจกรรม  “โครงการก้าวใหม่ที่มั่นใจจากสตรี สู่ความเสรีในบทบาทนักพัฒนาชุมชน” อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2564 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในรูปแบบการทำงานประชารัฐ