การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครวงดนตรีโฟลค์ซอง งาน 'เวียงแหง อันปลั๊ก' ครั้งที่ 1

การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครวงดนตรีโฟลค์ซอง งาน 'เวียงแหง อันปลั๊ก' ครั้งที่ 1

"เวียงแหง อันปลั๊ก" (Wiang Haeng Unplug) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวในชุมชน การรวมกลุ่มของเกษตกรในอำเภอเวียงแหง มุ่งส่งเสริมการต่อยอดในการพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน นำมาซึ่งการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั่งยังเป็นโอกาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในพื้นที่อีกด้วย

การจัดงาน "เวียงแหง Unplug" วิถีชีวิต วิถีชุมชน
อันปลั๊ก (ปลั๊กหนึ่ง หลุดพ้นจากพืชเชิงเดี่ยว สู่พืชผสมผสาน เกษตรทางเลือก ปลั๊กสองโอกาสทางนโยบาย กฎหมายเปิดให้ชุมชนเข้าถึงทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ปลั๊กสามการมีส่วนร่วมชุมชนขยายผลสู่คนรุ่นใหม่ มีเสียงดนตรีเชื่อมร้อยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน)

งานจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (การจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ โดยคณะผู้จัดงานจะประเมินตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ภายในงานจะมีการนำสินค้าและผลผลิตต่างๆ จากเกษตกรในอำเภอเวียงแหง มาจำหน่าย  รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย

เวียงแหง unplug

ในงาน "เวียงแหง Unplug" นอกจากการจำหน่ายสินค้าการเกษตรต่างๆ ก็ยังมีการจัด ประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาศให้กับผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรี ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถในด้านดนตรีและการร้องเพลง ซึ่งการจัดประกวดในงานนี้มีมูลค่ารวมเกือบ 6 หมื่นบาท

หากใครมีความชอบและความสามารถในการเล่นดนตรีงานนี้ต้องห้ามพลาด!!

เวียงแหง unplug

รายละเอียดการสมัครแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟลค์ซอง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. รุ่นเยาวชน นักเรียน วัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี และมีภูมิเลาเนาอยู่ในอำเภอเวียงแหงเท่านั้น
2. รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ มีภูมิเลาเนาอยู่ในอำเภอเวียงแหง หรือ บุคคลอื่นที่เขามาทำงานหรืออยู่ในอําเภอเวียงแหงไม่ตํ่ากว่ากว่า 1 ปี

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในอำเภอเวียงแหง ให้นำสำเนาบัตรหรือหลักฐานการทำงานในอำเภอเวียงแหงมายืนยันตัวตน 1 ฉบับ

กฎระเบียบการแข่งขัน
1. รับสมัครเฉพาะบุคคลที่อยู่ในอำเภอเวียงแหงเท่านั้น
2. กรณีบุคคลอื่น รับเฉพาะบุคคลที่มาทำงานหรือปฏิบัติงานในอำเภอเวียงแหงไม่ต่ำกว่า 1 ปี เท่านั้น
3. ไม่อนุญาตให้บุคคลนอกพื้นที่เข้ามาประกวดการแข่งขัน
4. การแข่งขันในรอบแรก จะให้วงที่เข้าประกวดเล่นครบทุกวง คณะกรรมการจะตัดสินหาวงที่มีคะแนนดี
เป็นลำดับ เข้ารอบการแข่งขันในรอบต่อไป
5. ให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกวงปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัด
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

วันเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ : การจัดงานและการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ โดยคณะผู้จัดงานจะประเมินตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการจัดงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูรัน โทร. 090–1601351 / เฟซบุ๊ก : ทาโร่รันคุง ทาโร่รันคุง

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครวงดนตรีโฟลค์ซอง เวียงแหง

ดาวน์โหลดใบสมัคร
>> ใบสมัครการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง <<