นายอำเภอเวียงแหง เปิดบ้านพักฯ ทำกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน”

นายอำเภอเวียงแหง เปิดบ้านพักฯ ทำกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน”

นายอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านพักฯ ให้สื่อเยี่ยมชมกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
นายอำเภอเวียงแหง ทำกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง ได้เปิดบ้านพักฯ ให้สื่อ
“ที่นี่....เวียงแหง” เยี่ยมชมกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” ขับเคลื่อนกิจกรรม 3 สร้าง ได้แก่ มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมี นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแหง หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปศุสัตว์อำเภอ
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 และชมรมอาสาพัฒนาอำเภอเวียงแหง ร่วมกิจกรรมโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการทำกระถางปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ต่อ
ให้เกิดประโยชน์ และป้องกันปัญหาน้ำขังในวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ที่จะส่งผลต่อปัญหาการแพร่ระบาดจากไข้เลือดออก

นายอำเภอเวียงแหง

นายอำเภอเวียงแหง2564

นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง และส่วนราชการ และชมรมอาสาพัฒนา (อช.) อำเภอเวียงแหง
ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านพักนายอำเภอเวียงแหง ซึ่งนายอำเภอฯ ได้จัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
“การแบ่งปันกล้าผัก” การทำกระถางปลูกต้นไม้และผักจากยางรถยนต์ และการจัดทำ “เสวียน”

นายอำเภอเวียงแหง

นายอำเภอเวียงแหง
การนำยางรถยนต์มาเปลี่ยนเป็นกระถางปลูกต้นไม้

เพื่อเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นไม่ต้องเผาใบไม้เพื่อลดหมอกควันและกำจัดขยะด้วย ภายในบริเวณพื้นที่บ้านพักนายอำเภอฯ ตามแนวทาง “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” เพื่อทำเป็นต้นแบบและเพื่อมอบให้สื่อ ส่วนราชการ และชมรมอาสาพัฒนา (อช.) อำเภอเวียงแหง ณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลไปสู่ครัวเรือนของพี่น้องประชาชน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” ด้วยกิจกรรม 3 สร้าง ได้แก่ มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ก่อเกิดความสูญเสียชีวิต 

นายอำเภอเวียงแหง ปลูกผัก

และส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นช่องทางออกให้กับประชาชน

นายอำเภอเวียงแหง

นายอำเภอเวียงแหง 1ครัวเรือน 1แปลงผัก

โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ภายใต้กิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

 

-------------------------------------
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง