กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

" กรมอุตุนิยมวิทยา " ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว โดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว แต่ช่วงเริ่มต้นฤดูยังมีอากาศบริเวณประเทศไทยตอบนยังคงแปรปรวน ฝนตกบางช่วงแต่ไม่มาก ส่วนภาคใต้ยังมีฝนชุก

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมบนที่สูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไปแล้ว

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่ต่อไป..

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว ปี 2563

ที่มา : สำนักข่าวไทย