ผู้ว่าฯเชียงใหม่และส่วนราชการต่างๆพบประชาชนอำเภอเวียงแหง พ.ศ.2563

ผู้ว่าฯเชียงใหม่และส่วนราชการต่างๆพบประชาชนอำเภอเวียงแหง พ.ศ.2563

โครงการ 'ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอเวียงแหง ณ โรงเรียนจีนกวงหัว หมู่บ้านเปียงหลวง ให้ส่วนราชการจังหวัดมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายแก่ส่วนราชการในพื้นที่และพบปะประชาชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่อำเภอเวียงแหงรวมถึงตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล มอบนโยบายความมั่นคงภายใน ด่านชายแดนหลักแต่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พื้นที่อำเภอเวียงแหง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนจีนกวงหัว หมู่บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 7.30น. และได้มีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะกล่าวมอบนโยบายต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงหลวงและโรงเรียนจีนกวงหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน

การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน บ้านเปียงหลวง..

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน

ได้มีประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอเวียงแหง ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้..