ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญฉลองสมโภช (งานปอยหลวง) วัดเวียงแหง

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญฉลองสมโภช (งานปอยหลวง) วัดเวียงแหง

 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภช ( ปอยหลวง ) 
บูรณะหลังคาวิหาร ศิลปะไทยใหญ่และเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด 
ณ วัดเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 21 - 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

ด้วยสมณะศรัทธา มูลศรัทธาทั้งหลาย ภายในหมายมี พระอธิการพิรุณ ฐานธัมโม เจ้าอาวาสวัดเวียงแหง ภายนอกหมายมี พ่อหลวงปัญญา ล่องแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะศรัทธาบ้านเวียงแหงทุกหลังคาเรือน ได้พร้อมใจกันบูรณะเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด และจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 260 เมตร ทางเข้าวัด การบูรณะและจัดสร้างทั้งหมดสิ้นทุนทรัพย์ 2,175,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ การก่อสร้างได้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์แล้ว คณะกรรมการวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะศรัทธา บ้านเวียงแหง จึงได้กำหนดงานพิธีทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) การบูรณะเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด และจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามประเพณีล้านนาฉลองเจตนาศรัทธาของท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบูรณะครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมจรรโลง ไว้ซึ่งอายุพระพุทธศาสนาสร้างศาสนสถาน ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

กำหนดการ

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันเอาส่างลองและทำบุญทักษินานุปทาน

เวลา 05.00 น. เอาส่างลอง
เวลา 09.00 น. พระสงฆ์จำนวน 30 รูป รับทักษิณาทาน ทำบุญอุทิศแด่บรรพชน ผู้มีพระคุณ อดีตเจ้าอาวาส
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง ถวายเสนาสนะ
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหาร

วันอังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กราบอาราธนานิมนต์หัววัด ทั้งในอำเภอและต่างอำเภอ เข้าร่วมทำบุญตลอดวัน และเป็นวันข่ามแขกส่างลอง
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหาร

วันพุธ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กราบอาราธนานิมนต์หัววัด ทั้งในอำเภอและต่างอำเภอ เข้าร่วมทำบุญตลอดวัน และเป็นวันข่ามแขกส่างลอง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พิธีบรรพชา - อุปสมบท
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหาร

(ในงานนี้มีมหรสพที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎมหาเถระสมาคมและระเบียบปกครองคณะสงฆ์ สมโภชตลอดงาน)

 

 

เจริญกุศลมาด้วยความนับถือ
พระอธิการพิรุณ ฐานธัมโม
เจ้าอาวาสวัดเวียงแหง
คณะศรัทธาบ้านเวียงแหงทุกหลังคาเรือน