ประกาศ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ประกาศ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นั้น

          เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการกแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้กำหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

          1. ขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559) โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการด้วยการชิงเผาและทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า

          2. ขั้นตอนการรับมือ (ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 เมษายน 2559) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที ในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

          3. ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยการร่วมทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้าทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย

          จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการทำ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 เมษายน 2559 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 099-3751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง