กำหนดการสลากภัค ประจำปี 2558

กำหนดการสลากภัค ประจำปี 2558

ประเพณีทานก๋วยสลาก ตามวัดต่าง ๆ ในอำเภอเวียงแหงนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ของทุกปี โดยในปีนี้ก็ได้กระทำดังเช่นปีที่ผ่านมา