ไร่พันแสง


รายละเอียด

ไร่พันแสง

สถานที่ตั้ง

เครือข่ายอนุรักษ์ห้วยดินดำ หมู่ที่ 4 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


สัญลักษณ์ ( Logo )

ครอบครัวพ่อแสน แม่ต่อม พรมลา และครอบครัวสีสด หนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ห้วยดินดำที่ริเริ่มเรียนรู้การจัดการป่าสู่แนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรตัวเองให้เป็นเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ไร่พันแสง ส่วนหนึ่งปลูกไม้ไผ่เป็นไม้เบิกนำ มีรายได้จากการขายไผ่ตลอดทั้งปี และส่วนหนึ่งปลูกพืชผักตามฤดูกาลเช่นเดียวกับเกษตรกรทั่วไป โดยเฉพาะกระเทียมและไม้ผล ซึ่งผลผลิตนั้นขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาด ไม่สามารถนำมากำหนดราคาด้วยตนเองได้ บางปีได้กำไร บางปีขาดทุน

นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ครอบพรมลาและครอบครัวสีสด เริ่มที่จะหันมาปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนเองและเริ่มปลูกสร้างบ้านเรือนหลังเล็กๆ อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ไร่สวนพอเป็นที่พักอาศัยให้ครอบครัวได้ดูแลพืชสวนในไร่ได้อย่างเต็มที่ และเริ่มปลูกพืชผักแทรกลงไปในพื้นที่แปลงเกษตร เริ่มจากปลูกพืชผักที่ครอบครัวบริโภคในแต่ละวัน ทำให้ลดรายจ่ายหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่ต้องจ่าย เก็บพืชผักบริโภคครัวเรือนเหลือไว้จำหน่ายและมีพืชผักนานาชนิดที่ทำให้สองครอบครัวอยู่ได้ในห้วยดินดำ และเริ่มมีรายได้เข้ามาเมื่อมีผลผลิตออกจำหน่ายซึ่งมีระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3.8 กิโลเมตร

"ไร่พันแสง" เป็นไร่ของครอบครัวขยันที่ไม่ยอมพ่ายแพ้กับเศรษฐกิจแบบใหม่และเริ่มกลับไปใช้วิถีการผลิตแบบเดิม แบบเดิมที่สร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าไปพร้อมๆกัน คุณค่าจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด แนวคิดของตนเองมาทำการผลิตให้พออยู่พอกินได้ มูลค่าจากกิจกรรมในไร่ และสวนที่หลากหลายอาทิเช่น ปลูกไผ่ นำไม้มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและในครัวเรือน หน่อไม้บริโภคในครัวเรือน ปลูกไม้ผล ให้เป็นรายได้รายปี ปลูกกระเทียมให้เป็นรายได้รายเดือน ปลูกพืชผักทุกชนิด เช่น ผักกูด ผักกาด ผักหนาม พริก มะเขือ มะนาว และอื่นๆไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือไว้ขาย ก่อเกิดผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวไร่พันแสงและสร้างชีวิตที่มีความร่ำรวยด้วยความสุข และขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว ชุมชน เยาวชนที่สนใจอยากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองต่อไป

จุดที่น่าสนใจ

- จุดเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- จุดบ้านพักรับรอง ฟาร์มสเตย์กลางทุ่ง อากาศในหุบเขาและทุ่งนา

- อาหารท้องถิ่นจากพืชผักในสวนและสัตว์เลี้ยงปลอดภัยและอินทรีย์

- พื้นที่ป่าชุมชน แหล่งต้นน้ำห้วยดินดำ พื้นที่เรียนรู้ความหลากหลายของระบบนิเวศน์พันธุ์พืชและสมุนไพร

- เส้นทางเดินป่า จากป่าชุมชนถึงจุดชมวิว 360 องศามองเห็นอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว รอบทิศทาง

การเดินทาง

ใช้เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงดาว – เวียงแหง เข้าสู่เขตตำบลเปียงหลวง ถึงทางแยกมีป้ายบอกทาง เวียงแหง – แกน้อย อำเภอเชียงดาว เลี้ยงขวาตรงไปประมาณ 300 เมตรเลี้ยวซ้ายไปทางหมู่บ้านสามหลัง ถึงบริเวณหมู่บ้านจะมีหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านเลี้ยวขวา ตรงขึ้นไปอีกประมาณ 3.8 กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังตลอดเส้นทาง

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลอื่นๆ ของไร่พันแสง เครือข่ายอนุรักษ์ห้วยดินดำ เบอร์โทร. 082-1842166

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง