อิสรภาพฟาร์ม


รายละเอียด

อิสรภาพฟาร์ม

สถานที่ตั้ง

บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สัญลักษณ์ ( Logo )


จากไม้ผลสู่แนวทางเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้จากสวน สวนแห่งการเรียนรู้ “อิสรภาพฟาร์ม” สวนมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ในปีพ.ศ.2530 ซึ่งมะม่วงนั้นถือว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ยังต้องใช้ปุ๋ย ใช้ยาฆ่าแมลงจำนวนที่มาก ณ วันนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน และต้นทุนการผลิตที่สูงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรและป่าสู่การท่องเที่ยวชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีให้น้อยลง ปลูกพืชหลากหลาย ผสมผสานเข้าไปในพื้นที่ทั้งฝรั่ง มะนาว โดยเฉพาะไม้ป่าที่นำมาปลูกเป็นแนวกันชน ป้องกันสารเคมีในอนาคต โดยปลูกไม้ 3 แถว แถวแรกไม้พยุง แถวประดู่และแถวสามกระถินเทพา

นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะเลี้ยงสัตว์ทั้งวัว กวาง เพราะขยายสายพันธุ์ให้เป็นฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อการเรียนรู้และจำหน่าย ส่วนหนึ่งนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงดินทั้งไม้ผล และพืชผักอื่นๆส่วนหญ้าในสวนจะใช้วิธีตัดเอาหญ้าเพื่อนำไปใช้เลี้ยงวัว และวางผังแปลงที่จะมีบ่อน้ำเอาไว้เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงหอย ปู ไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือก็ไว้ขาย มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์หากได้พัฒนาเป็นมะม่วงอินทรีย์ คิดว่าตลาดและราคาจะเป็นที่ต้องการอย่างมากและราคาจะสูง จึงเน้นการใช้ปุ๋ยหมักที่หมักเองจากเศษใบไม้ในสวน การใช้น้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน ถ่านที่ได้จากกิ่งมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตกแต่งกิ่งนำไปเผาถ่าน นำไปใช้บำรุงต้น กำจัดเชื้อรา และหากมีปริมาณมากพอสามารถจำหน่ายเป็นรายได้อีกทาง

สวนอิสรภาพฟาร์ม จะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้กลุ่มคนที่สนใจ ลูกหลานเยาวชนเวียงแหงที่อยากจะเรียนรู้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู้จากสวน สวนแห่งการเรียนรู้ ขยายผลไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ทั้งอำเภอ สนใจเยี่ยมชมได้ที่ สวนอิสรภาพฟาร์ม บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

สามารถเดินทางผ่านเส้นทางหลัก เชียงใหม่ - เวียงแหง – ตำบลเปียงหลวง ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เลี้ยวขวาไปตามซอยถนน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านหนองน้ำขนาดใหญ่มาถึงบริเวณสวนจะมีป้ายบอกเส้นทาง หรือติดต่อได้ที่ อิสรภาพฟาร์ม โทร. 093-1979251

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง